Stručno usavršavanje

Kompetencije vaspitača, medicinskih sestara, stručnih saradnika kao što su:

upotreba i razvoj profesionalnog znanja,

planiranje  rada,

posmatranje i procjenjivanje napredovanja djece i procesa rada,

planiranje i evaluacija sopstvenog profesionalnog rada…

nameću potrebu stalnog stručnog usavršavanja kako na nivou Ustanove tako i na nivou pojedinca.

Stručno usavršavanje kroz različite oblike,  Ustanova će realizovati na nivou:

  • individualnog usavršavanjakoje podrazumijeva kontinuitet u nabavci stručne literature, priručnika, radnih materijala za V-O kadar;
  • kroz rad stručnih organa u okviru Ustanove;

Stručni organi rade na unapređivanju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada Ustanove, prate ostvarivanje programa, realizaciju ciljeva i zadataka i druga stručna pitanja.

Stručno vijeće čine vaspitači, medicinske sestre, stručni saradnici dok radom vijeća rukovodi direktor Ustanove. Bave se organizacionim pitanjima rada sa djecom, programom i izvještajima, organizacija rada tokom zimskog i ljetnjeg perioda, priprema i organizacija učešća na različitim manifestacijama, organizacijom stručnog usavršavanja.

Stručni aktiv se formira po uzrastu, s toga postoji Stručni aktiv jaslica, mlađe, srednje i starije vrtićke grupe. Na kraju svakog mjeseca tokom školske  godine se realizuju Stručni aktivi na kojima se odlučuje o vaspitno-obrazovnom radu (tema mjeseca, način realizacije, vremensku dinamiku) tokom datog mjeseca. 

  • na širem planu: seminari, razni oblici razmjene iskustva, stručni susreti, konferencije, saradnje sa relevantnim institucijama u Republici, Regionu, pa i šire.

Na realizaciji profesionalnog usavršavanja radi i TIM za profesionalni razvoj. Isti donosi Plan stručnog usavršavanja za tekuću školsku godinu, uvažavajući potrebe i afinitete zasposlenih.