Upravni odbor

Organ upravljanja u predškolskoj ustanovi jeste Upravni odbor. Isti je konstituisan  u skladu sa Zakonom, Statutom i poslovnikom o radu. On utvrđuje glavne  zadatke i shodno tome i planira svoje aktivnosti. UO naše Ustanove broji pet članova koji obavljanju poslove u domenu svojih nadležnosti, bez novčane naknade. Mandat članova UO  traje četiri godine, osim člana predstavnika roditelja, dvije godine.

Njihova posvećenost, angažovanost i profesionalnost su od velikog značaja za djecu Prijestonice.

 

Članovi UO su sljedeći:

 • Stanica Stanojević, predsjednica, predstavnica zaposlenih Ustanove;
 • Suzana Krivokapić, članica, predstavnica zaposlenih Ustanove;
 • Zorica Baša, članica, predstavnica Ministarstva prosvjete Crne Gore;
 • Jovana Vuković, članica, predstavnica Ministarstva prosvjete Crne Gore;
 • Dragana Borozan, članica, predstavnica Savjeta roditelja.

 

Nadležnost  Upravnog odbora , između ostalih:

 

 • usvaja program razvoja Ustanove;
 • usvaja godišnji program rada i izvještaj o njegovoj realizaciji (ostvarivanju);
 • donosi statut, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druga opšta akta;
 • donosi godišnji finansijski plan;
 • donosi odluku o organizovanju povremenih programa vaspitanja i obrazovanja djece u prirodi i programe turističkog karaktera uz pribavljeno mišljenje Savjeta roditelja;
 • rješava kao drugostepeni organ o pravima djece osim o pravima o kojima odlučuju drugi organi, u skladu sa zakonom;
 • donosi odluku o visini troškova za ishranu djece koju plaćaju roditelji, uz saglasnost Ministarstva;
 • razmatra vaspitno-obrazovni rad u Ustanovi i predlaže mjere za poboljšanje uslova rada Ustanove ;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • donosi pravila o radu Ustanove, na predlog direktora;
 • obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom.

 

Na osnovu člana 26 stav 1 Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl.list br.64/02 i 49/07“ i „Sl.list Crne Gore, br. 80/10) i člana 22 stav 1 tačka 27 Statuta JPU «Zagorka Ivanović“ direktor Ustanove raspisuje

K o n k u r s

 

za upis djece u vrtić i jaslice za školsku ___________ godinu u sledeće programe:

 • primarni-cjelodnevni program u vremenu od 06.00-17.00 časova

JPU «Zagorka Ivanović“ vrši upis za 420 djece u cjelodnevni program i to:

 

Red.broj VASPITNA JEDINICA Broj djece
 
1. Centralni vrtić 170
2. Novi vrtić 250

U Ustanovu se mogu upisati djeca jaslenog uzrasta do 3 godine i vrtića od 3 godine do polaska u školu.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za upis primaće se svakog radnog dana od 08.00-14.00 časova.

Prilikom upisa potrebno je priložiti:

–  uredno popunjen zahtjev za upis djeteta (koji se dobija u Ustanovi)

–  izvod iz matične knjige rođenih djeteta – za djecu koja se Prvi put upisuju u vrtić;

–  potvrde o zaposlenju roditelja;

– ljekarska potvrda o sposobnosti djeteta za boravak u kolektivu (od septembra)

– za djecu sa smetnjama/teškoćama u razvoju – Rješenje o usmjerenju u poseban obrazovni program.

 

Ukoliko se u Ustanovu prijavi veći broj djece od broja slobodnih mjesta, upis se vrši na osnovu kriterijuma:

 • zaposleni roditelji (jedan ili oba)
 • samohrani roditelj
 • porodica sa dvoje ili više djece predškolskog uzrasta.

 

Upis djece bez roditeljskog staranja, djece čiji su roditelji ostvarili pravo na materijalno obezbjeđenje porodice po propisima o Socijalnoj zaštiti i djece iz najosetljivije grupe stanovništva, vršiće se bez primjene gore navedenih kriterijuma.

Komisija Ustanove utvrđuje rang listu primljene djece u roku od 7 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis u Ustanovu, a koja će biti objavljena na oglasnim tablama vaspitnih jedinica Ustanove.

Za djecu koja nijesu upisana, utvrđuje se lista čekanja.

Potpisivanje ugovora koji roditelj sklapa sa Ustanovom vršiće se u periodu od ______. do _________ godine u terminu od 08.00-14.00 časova .

Konkurs je otvoren od ________________.godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.